Opieka telemedyczna nad chorymi ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i/cukrzycą w ofercie Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny

Opieka telemedyczna nad chorymi ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i/cukrzycą w ofercie Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny

14.09.2020

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego i cukrzyca, ze względu na częstość ich występowania, następstwa medyczne, koszty ekonomiczne i społeczne stanowią aktualnie jedne z najważniejszych problemów i wyzwań współczesnej opieki medycznej. 

Opieka ambulatoryjna nad tymi chorymi w Polsce, jak i w innych krajach wciąż wymaga poprawy, w tym  wdrażania nowych technologii diagnostycznych, monitorujących jak i terapeutycznych. 

Bez wątpienia nowatorską metodą opieki ambulatoryjnej w tych populacjach chorych jest opieka z wykorzystaniem technik telemedycznych – oferowana przez Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny. 

Dobrze zorganizowana opieka telemedyczna jaką oferujemy umożliwia stały nadzór nad parametrami oceniającymi aktualny stan zdrowotny chorych i daje realne szanse na optymalizację postępowania terapeutycznego, w szczególności farmakoterapii w tych populacjach chorych.  

  Publikowane dane wskazują, że opieka telemedyczna wpływa korzystnie na: 

  • redukcję konieczności stacjonarnych wizyt w poradniach specjalistycznych 
  • umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do porady specjalistycznej i możliwość szybszej korekty postępowania diagnostycznego i leczniczego  
  • poprawia jakości życia chorych, w tym wzrost poczucia ich bezpieczeństwa  

Skuteczna realizacja przedstawionych powyżej celów skutkować będzie poprawą wyników leczenia chorych z schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i/lub cukrzycą, powinna mieć również korzystny wpływ na efektywność finansową systemu opieki medycznej. 

W minionych latach w Polsce uzyskano bardzo dobre wyniki leczenia szpitalnego chorych ‘"kardiologicznych", również tych z współistniejącą cukrzycą. Te dobre efekty są niestety nierzadko niweczone po okresie  hospitalizacji, czyli w okresie w którym chorzy Ci wymagają opieki ambulatoryjnej. To uwarunkowane jest przede wszystkim wciąż utrudnionym dostępem do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i nie do końca optymalną współpracą na linii lekarz podstawowej opieki medycznej i specjalista z zakresu kardiologii i diabetologii. 

Wciąż ograniczony jest dostęp do badań i oceny parametrów monitorujących czynniki ryzyka, progresji i zaostrzenia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy a przez to ograniczone są możliwości ich modyfikacji. Jednym z ważnych elementów terapii jest optymalizacja farmakoterapii, a jej realizacja zależy od możliwości systematycznej i częstej kontroli podstawowych parametrów oceniających stan, wydolność układu sercowo-naczyniowego, w tym między innymi: ciśnienia tętnicze krwi, tętna, wagi ciała, analiza zapisów EKG. 

Na podstawie tych relatywnie prostych parametrów możliwa jest optymalizacja zarówno rodzaju, jak i przede wszystkim dawek leków. 

Wdrożenie do rutynowej i szerokiej praktyki klinicznej systemów opieki telemedycznej, które umożliwią stały i regularny nadzór nad przedstawionymi powyżej parametrami i korekcja leczenia farmakologicznego poprawi skuteczność leczenia w tych licznych i trudnych w diagnostyce i leczeniu  populacjach chorych.

Więcej z kategorii: Choroby układu sercowo-naczyniowego